دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
 
كد كاربر
رمز
 
المنيه ولاالدنيه و التجلد و لا التبلـد و الدهـر يومان: فيوم لک و يوم عليک فـاذا کـان لک فلاتبطـر, اذا کـان عليک فلا تحزن فبکليهمـا ستختبـر.
مردن نه خوار شدن و بي باکي نه خود باختن روزگار دو روز است, روزي به نفع تو و روزي بـه ضرر تـو چون به سودت شد شادي مکـن, و چون به زيانت گرديد غم مخور, که به هر دوي آن آزمايش شوي.
حضرت علی (ع)
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.