دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
 
كد كاربر
رمز
 
لاتتخذن عدو صـديقک صـديقـا فتعدي صـديقک.
بـا دشمـن دوستت دوست مشـو کـه ( بـاايـن کـار) بـا دوستت دشمنـي مـي کني .
حضرت علی (ع)
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.